Print

11. April 2012

Политичка неутралност

Помеѓу Црквата на Исус Христос на светиите од подоцнежните дни (мормони) и Американскиот црвен крст обновена е соработката за да им се помогне на луѓето кои што се во неволја.

Мисијата на Црквата е да го проповеда Евангелието на Исус Христос, а не да бира политичари.  Црквата на Исус Христос на светиите од подоцнежните дни е неутрална по прашањата на политичките странки.  Тоа се однесува на сите бројни нации каде што Црквата е воспоставена. 

Црквата не го прави следното: 

 • Не поддржува, не промовира и не им се спротивставува на политички партии, кандидати или платформи.
 • Не дозволува црковните објекти, членските списоци или другите средства да се користат за партиски политички цели. 
 • Не се обидува да ги упатува своите членови на кој кандидат или на која партија да ѝ го дадат својот глас.  Овај принцип се применува без оглед на тоа дали кандидатот е член на Црквата на Исус Христос на светиите од подоцнежните дни или не е. 
 • Не се обидува да раководи со владин лидер или да му дава упатства. 

Црквата го прави следното: 

 • Ги поттикнува своите членови да ја преземат улогата на одговорни граѓани во своите заедници, вклучувајќи го и тоа да се информираат и да гласаат на изборите. 
 • Очекува нејзините членови да се вклучат во политичкиот процес на информиран и граѓански начин, почитувајќи го фактот дека членовите на Црквата доаѓаат од различни животни околности, со различни искуства и можат да имаат различни мислења по прашањата за политичките партии. 
 • Бара кандидатите да не имплицираат дека нивната кандидатура или платформа е поддржана од Црквата. 
 • Го задржува правото како институција, на непартиски начин, да го изразува своето мислење за прашањата за кои верува дека имаат значајни општествени или морални последици или кои директно влијаат врз интересите на Црквата. 

Во Соединетите Држави, каде што живее скоро половина од светиите од подоцнежните дни во светот, вообичаено е Црквата при секои национални избори да објави писмо упатено до сите конгрегации, поттикнувајќи ги нивните членови да гласаат, но нагласувајќи ја црковната неутралност по прашањата на политичките странки. 

Односи со Владата

Избраните функционери кои се светии од подоцнежните дни донесуваат сопствени одлуки и не мора меѓусебно да се согласуваат па дури и не мора да се согласуваат со ставовите кои Црквата јавно ги изјавила.  Црквата може да им ги пренесе своите гледишта, како и на било кој избран функционер, но таа прифаќа дека тие функционери мора да донесуваат сопствени избори врз основа на своите најдобри процени и во согласност со изборните единици за кои се избрани да ги претставуваат. 
Современи референци од Светите писма за улогата на Владата:  Учење и завети, оддел 134

Учество на претседавачки црковни службеници во политичките партии

Освен тоа, писмото на Првото претседателство од 16 јуни 2011 е потврдување на изјавата и понатамошно појаснување на црковното гледиште по прашањето за политичката неутралност на почетокот на уште една политичка сезона.  Ова се однесува на целодневните генерални авторитети, генералните водачи на помошните организации, претседателите на мисии и претседателите на храмови.  Овие правила не се применуваат за црковните вработени лица во работен однос на неодредено време. 

„Генералните авторитети и генералните службеници на Црквата и нивните сопруги, како и другите црковни водачи во служба со полно работно време, лично не би требале да учествуваат во политички кампањи, вклучително и во промоција на кандидати, собирање на средства, настапи во нивно име или на друг начин изразување на поддршка на кандидатите, како и давање на финансиска поддршка. 

Со оглед на тоа што не се службеници на Црквата вработени на неодредено време, членовите на подрачните Седумдесетте, претседателите на коловите и бискупите можат да учествуваат, служат во одбори за кампањи и на друг начин да ги поддржуваат кандидатите по нивен избор, водејќи сметка дека: 

 • настапуваат исклучиво индивидуално како граѓани во демократскиот процес и дека не имплицираат или им дозволуваат на другите да заклучат дека нивната активност или поддршка на било кој начин ја претставува Црквата; 
 • нема да користат црковен канцелариски материјал, црковни списоци на поштенски или електронски адреси, ниту црковни објекти за политички промотивни цели, 
 • нема да учествуваат во собирање на средства или други видови на кампањи насочени кон други членови на Црквата кои се под нивен свештенички надзор.“