БРАК И СЕМЕЈСТВО

Црквата на Исус Христос на светиите од подоцнежните дни подучува дека брачниот и семејниот живот се клучни елементи на човековото постоење. Тие се божествено одредени (види и Семејство).
 
Животот во бракот и семејството обезбедува одлична можност за социјален и религиозен развој за секој кој сака да се усоврши себеси преку следење на божествените закони и заповеди. 

Според учењата на Црквата, бракот и семејните односи можат да опстојат вечно кога се утврдени со соодветна власт (Матеј 16:19) и кога потребните услови се исполнети.

Види и: Проглас за семејството