ДЕСЕТОК - ФИНАНСИИ

Главен извор на приход на Црквата на Исус Христос на светиите од подоцнежните дни е десетокот кој доброволно го даваат членовите на Црквата.
 
Законот за десеток, или доброволното плаќање на една десетина од својот годишен приход за делото на Господ, е познат уште од времето на Стариот завет.  Аврам му плаќаше десеток на Мелхиседек (Битие 14:17-20).  

Парите се користат за:

  • изградба на храмови, собиралишта и други згради за
  • финансирање на администрацијата на Црквата;
  • финансирање на програмата за мисии;
  • обезбедување на наставни и други материјали;
  • храмска работа, генеалогија и многу други важни активности на Црквата,
  • како и за образовни цели.